PEFC certificering

PEFC blev stiftet i 1999 som et europæisk netværk byggende på Lissabon resolutionens retningslinier for bæredygtig skovdrift. I dag er mere end 25 lande medlem af PEFC og over 200 mill. ha er certificeret i hele verdenen.

Bestyrelsen har løbende fulgt prisudviklingen for certificeret træ og sammenlignet med prisen for træ der ikke er certificeret, samt etableringsomkostninger og løbende driftsudgifter der er forbundet med at være certificeret.

Vi har været tilbageholdende med at få Sdr. Omme Plantage certificeret, fordi merprisen for certificeret træ ikke kunne dække de omkostninger som fulgte med en certificering.

Men efter indgåelse af samarbejde med SLS A/S ultimo 2010 viste vore beregninger imidlertid at vi kunne opnå klare økonomiske fordele ved at blive PEFC certificeret – allerede i år 1 selv efter fradrag af etableringsomkostninger.

PEFC certificeringen indebærer en optimal bæredygtig og naturnær skovdrift med bedre priser og afsætningsmuligheder for træet. Samtidig er vi bekendt med, at der blandt råtræshandlerne er en øget opmærksomhed omkring certificeringen fra savværkerne. Store virksomheder og kæder er begyndt at stille krav om, at træet skal være certificeret. Tilsvarende meldinger kommer også fra udenlandske kunder.

Bestyrelsen fandt derfor tiden inde til at få Plantagen certificeret – dels som følge af favorable certificeringsvilkår med SLS A/S og dels som følge af en forventet merindtægt, og sidst men ikke mindst for at sikre de bedst mulige priser og vilkår for fremtidig afsætning af træet.

Formålet med PEFC certificering er at dokumentere og fremme en bæredygtig forvaltning af plantagen samt sikre, at det er muligt at følge det certificerede træ gennem hele forarbejdningskæden fra plantagen til forbrugeren

En certificering bygger på specifikke krav til os som plantageejer, hvor vi som plantageejer er forpligtet til at acceptere og overholdt:

1. PEFC Danmarks skovstandar

2. Relevante love og bestemmelser som regulerer skovdrifte

3. kontrol gennem tredjepartsaudit fra et certificeringsorgan (SLS A/S)

 

1. PEFC Danmarks skovstandar

2. Relevante love og bestemmelser som regulerer skovdrifte

3. kontrol gennem tredjepartsaudit fra et certificeringsorgan (SLS A/S)

Kriterierne udgør tilsammen fundamentet for en langsigtet bæredygtig drift af Plantagen, hvor der sikres balance mellem hensynene til skovens stabilitet, produktion af træ og andre goder, driftsøkonomi, miljøbeskyttelse, biologisk mangfoldighed, landskabs- og kulturhistorie samt sociale hensyn.

Som PEFC certificeret skov stilles der mere vidtgående krav til skovdriften og dokumentationen, end hvad opfyldelsen af dansk lovgivning kræver

De overordnede krav til skovdriften for at leve op til certificering i PEFC går ud på at bevare og vedligeholde:

Skovarealet og træressourcerne f.eks. ved at anvende træarter, der er tilpasset det danske klima.
Skovens sundhed f.eks. ved at fremme brugen af blandingsbevoksninger og naturlig opvækst.
Skovens produktion f.eks. ved at vælge træarter med stabil produktion og variere valget af træarter.
Skovens dyre- og planteliv f.eks. ved at beskytte sjældne plante- og dyrearter, udlægge urørt skov og efterlade dødt træ til insekter og fugle.
Skovens beskyttelse af jord og vand f.eks. ved at begrænse jordbearbejdning og brugen af pesticider.
Skovens kulturelle og sociale værdier f.eks. ved at tage hensyn til fortidsminder og sikre medarbejdernes arbejdsmiljø.

For nærmere oplysninger se www.pefc.dk.