Aktieselskabet
Sdr. Omme Plantage

Plantagens historie

I perioden 1800 til 1950 skete der en voldsom omvæltning af landskabet i Vest- og Nordjylland som en direkte følge af hedernes opdyrkning.

Læs mere

Om Plantagen

Det ukultiverede areal blev gentilplantet med kulturer bestående af flere træarter i forskellige blandinger. 

Læs mere

Kort over plantagen

Publikumspolitik

Jubilæumsbogen

Til Plantagens gæster

Sønder Omme Plantage er områdets største med 823 ha. I Plantagen er der 19 forskellige træarter. Ca 75 % er beplantet med nåletræer, 10 % med med løvtræer og ca. 15 % er ubevokset og uproduktiv skov.

Rundt om i Plantagen er der hele 24 naturbeskyttede arealer (§ 3-arealer) i form af eng, hede, mose, ovedrev, strandeng og sø.

Vi synes selv, at vi har en dejlig Plantage, hvor du er velkommen som gæst, og hvor du har mulighed for at vandre og cykle langs markerede veje og stier, men vi forventer, at bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven overholdes af hensyn til naturen og dyrelivet samt Plantagens drift som økonomisk virksomhed.

Plantagens drift

Hvert år i oktober tager bestyrelsen stilling til det kommende års drifts- og aktivitetsplan, som også indeholder en plan for pleje af biodiversiteterne i Plantagen – men først efter bestyrelsens besigtigelse af udvalgte områder. Fremgangsmåden sikrer det bedst mulige beslutningsgrundlag, når den årlige hugst, gentilplantning, kulturpleje og nykultur m.m. skal fastlægges.

Herudover arbejdes der med rullende 3 årige drifts- og aktivitetsplaner, samt en detaljeret 3 årig plan for skovning og flis.

Som supplement til den årlige driftsplanlægning er der gennem en årrække udarbejdet 10-årige driftsplaner – den nuværende omfatter perioden 2019 – 2029. En af forudsætningerne i driftsplanen er blandt andet et mål om, at der årligt gns. må skoves op til ½-delen af den forventede årlig vedmasse tilvækst.